About

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว หรือ E-tourism หรือ Cyber Tourism หรือ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา โดยผู้เขียนได้พยายามรวมรวบจากประสบการณ์การเดินทาง จากองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมา จากครูอาจารย์ที่ได้สอน จากผู้รู้และแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอินเตอร์เน็ตที่ต้องการไฝ่หาความรู้และศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ICT ในการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้ และนำเอาไปใช้ประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)           ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน                               อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

–     ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ  มหวิทยาลัยเซนต์จอห์น (รางวัลเหรียญทองเรียนดี 4.00)

    ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ปริญญาตรี ศศบ.สารนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ปริญญาตรี วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย

ที่ เรื่อง

1

สมรรถนะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ (E-learning) สำหรับคณาจารย์ คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2

รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมในการจำหน่ายปุ๋ยหมักของชุมชน

3

ประเมินผลระบบสารสนเทศคณะ

4

การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

วิจัยคุณภาพเรื่อง ความพร้อมและการรับรู้ของผู้บริหารในการนำเอาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6

ศึกษารูปแบบการใช้อิเล็คทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว (e – Tourism) ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

7

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping Technique) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในรายวิชา นท 580 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

8

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวจีนยูนนาน (บ้านยาง) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ผู้ร่วมวิจัย)

9

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำและสูง (ผู้ร่วมวิจัย)

10

การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อก (web blog) เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่(กำลังดำเนินการ)

ผลงานอื่นๆ

ลำดับ

เรื่อง

แหล่งเผยแพร่

ประเภทผลงาน

1

สรุปการบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและการวิจัย” สารสภาอาจารย์ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เมษายน-มิถุนายน 2546 ถอดความการบรรยายโดย ศ.ดร.สุสุจินต์ จินายน

2

แนะนำระบบสารสนเทศ FIS (Faculty Information System) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สารสภาอาจารย์ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 บทความ

3

ภาวะผู้นำกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วารสารสภาอาจารย์2553 บทความ

4

e-Leadership กับการบริหารองค์กรยุคดิจิตอล วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2553 บทความ

5

E-tourism usage patterns of tourism business in Chiang Mai, Thailand นำเสนอใน 7th Biennial Symposium of Consumer Psychology of Tourism, Hospitality, andLeisure of the International Academy of Culture, Tourism, and Hospitality Researchand2nd International Symposium on Sustainable Tourism Management of theSchool of Tourism Development, Maejo University at At Furama, Chiang Mai.25-27 May 2011ตีพิมพ์ใน China-USA Business Review, Chinese Business Review USA ใน Volume 11, Issue2, 2012 (February) (International Standard Serial Numbers: ISSN 1537-1514, ISSN 1537-1506) บทความทางวิชาการ

6

ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : FIS) นำเสนอผลงาน ที่ประเทศสิงคโปร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “2nd Annual International conferences on Computer Science Education: Innovation and Technology (CSEIT ๒๐๑๑)” ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อ “Development of an Information System Assisted Quality Assurance for Higher Education Case Study: Maejo University, Chiang Mai” ตีพิมพ์ใน Proceedings ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “2ndAnnual International conferences on Computer Science Education: Innovation and Technology (CSEIT 2011)” ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 25554 ในหัวข้อ “Development of an Information System Assisted Quality Assurance for Higher Education Case Study: Maejo University, Chiang Mai”การเผยแพร่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 26 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระบบสารสนเทศ

7

ระบบประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศ

8

ระบบประเมินผลการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศ

9

ระบบสารสนเทศแผนงานโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศ

10

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ( APIS : Asessment via Planning Information System) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ

11

ระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศ

12

ระบบการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศ

13

การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ โครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบ(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ระบบสารสนเทศ

14

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินตามโครงการการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Evaluating Coaching and Approving – EvaCAp) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ

15

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระบบสารสนเทศ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s