แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2 เล่ม

วันนี้ขอแนะนำหนังสือที่เป็นเอกสารประกอบการสอน 2 เล่มครับ

เล่มที่ 1 หลักนิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว

เป็นเอกสารประกอบการสอน วิชา นิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการใช้หลักนิเทศศาสตร์ได้แก่ แนวิคดและทฤษฏีการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และหลักนิเทศศาสตร์อื่นๆ เช่น การใช้ผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน การจัดรายการโดยแฝงโฆษณา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้สื่อสมัยใหม่ได้แก่ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว  ราคาเล่มละ 250 บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เล่มที่ 2 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว

เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว มีเนื้อหาครอบคลุม ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขั้นตอนในกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการมองประเด็นปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยว มีกรณีศึกษาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การออกแบบเครื่องมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความเพื่อเขียนรายงานวิจัย และการนำผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยมีตัวอย่างวิจัยทางการท่องเที่ยวประกอบ ราคาเล่มละ  180 บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สั่งซื้อได้ที่

ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

e-mail: paisarn77@gmail.com


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s