จุดเด่น-จุดด้อยไทยใน ASEAN

วันนี้ได้อ่านบทความจากคอลัมม์ รุกรับปรับตัวสู่อาเซียน ของ  The Chamber Forum ซึ่งเขียนโดย Mr.Asean Plus อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลยอยากจะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ ทางด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ครับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมซึ่งจัดทำโดยสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD) ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ในหัวข้อต่อไปนี้

1.  ด้านตลาดแรงงาน พบว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ขณะเดียวกันรายได้ประชากรต่อหัวที่ได้รับเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ต่ำกว่า สิงคโปร์ บรูในและมาเลเซีย

2.  ด้านการท่องเที่ยว พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award Stockholm ประจำปี 2011 สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) และเป็นปีที่ 9 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน จากการมอบรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน

3.  ขนาดของตลาด ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 4 รองจาก อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุประชากรพบว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน (15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 เท่าๆ กัน

4.  ทำเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมทั้งทางบก และทางอากาศ ซึ่งการทำให้เป็นศูนย์กลางทำได้ไม่ยากนัก

แต่ประเทศไทยมีจุดด้อยหลายอย่าง เช่น ด้านภาษีที่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ้นด้วย

อ้างอิง :  Asean Plus. 2012. หัวข้อ จุดเด่น-จุดด้อยไทยใน ASEAN. The Chamber forum. 2. 20 (June): 5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s