นักท่องเที่ยวยุคไซเบอร์ (Cyber Tourist)

วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนจากเดิมที่นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนเพื่อขอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก่อนเดินทางท่องเที่ยว สู่ยุคใหม่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวและมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการท่องเที่ยวมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ทำให้ผู้จำหน่ายพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่องเที่ยวให้มากขึ้น จึงมักจะเรียกสินค้าท่องเที่ยวว่าเป็น Information products ในขณะที่นักท่องเที่ยวสืบค้นข้อมูลจำนวนมากขึ้นเพื่อเปรียบเทียบและตัดสินใจซื้อสินค้าท่องเที่ยว หรืออาจเรียกนักท่องเที่ยวในยุคของเทคโนโลยีว่า ไซเบอร์ทัวริส (Cyber Tourist)

Cyber Tourist อาจหมายถึงนักท่องเที่ยวที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ด้วยเหตุผลคือ ไม่มีเวลา ไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส ทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Travel) ในโลกอินเตอร์เน็ต สามารถเห็นแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และในบางแห่งยังเห็นสถานที่ท่องเที่ยวในบางโอกาสที่ได้ไปจริงไม่สามารถเห็นได้ นอกจากนี้  Cyber Tourist ยังอาจหมายถึง นักท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ เป็นเครื่องมือเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคุ้มค่าของเวลากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก สามารถปฏิสัมพันธ์ได้แบบสองทาง สามารถเลือกดูข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด และข้อมูลที่อยู่จำนวนมาก

ดังนั้นในการอธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคไซเบอร์จะสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 ระยะดังนี้

               1.     ก่อนเดินทาง (Pre-purchased)  วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวในระยะก่อนเดินทางคือการศึกษาหาข้อมูล การเลือกซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว และการวางแผนการเดินทาง เครื่องมือที่ใช้คือการใช้บริการจากเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 8 ประเภทได้แก่

1) การสืบค้นข้อมูล (Search engine: Google, Yahoo, etc.) เพื่อค้นหาข้อมูล ความรู้อื่นๆ ที่ต้องการจากที่มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต และเลือกดูรายละเอียดข้อมูลจากรายการที่คิดว่าดีที่สุดจากรายการทั้งหมด

2) ข้อมูลองค์กรเดียว (Single web: http://www.thaiairways.com, http://www.rarinjinda.com, etc.) เพื่อดูรายละเอียดขององค์กร หรือบริษัทท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งโดยปกติจะให้บริการข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว หรือบริษัท ที่เป็นจริง ครบถ้วน ในลักษณะของข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ

3) ข้อมูลรวม (Portal web: http://www.booking.com, http://www.agoda.co.th, etc.) ส่วนใหญ่ข้อมูลในเว็บไซต์ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการให้บริการระบบจอง (Reservation System) สำหรับโรงแรม รถเช่า เรือสำราญ ซึ่งจะมีบริษัทตัวแทนที่รวบรวมบริษัทที่ให้บริการแต่ละประเภทไว้เป็นหมวดหมู่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการตามความต้องการโดยจัดข้อมูลในลักษณะที่นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบ (Interactive) และเลือกดูรายการได้ตามความต้องการก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  นอกจากนี้การเลือกดูข้อมูลข้อติชม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ…..

4) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce: http://www.amazon.com, http://www.e-bay.com, etc.) โดยมากมักจะอยู่ในรูปของการซื้อบริการทางการท่องเที่ยวได้แก่ การเข้าพักโรงแรม ซึ่งจะสัมพันธ์กับระบบจอง

5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: http://www.hotmail.com, http://www.gmail.com, etc.) เพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามสิ่งที่ไม่พบจากการสืบค้น และการตอบข้อปัญหา

6) กระดานโต้ตอบ (Msn/Skype) จะใช้ในกรณีที่มีเพื่อนหรือผู้ที่ใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป

7) สังคมออนไลน์ (Social Network: face book, twister, etc.) มักจะใช้ในติดต่อระหว่างเพื่อนที่มีลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับการสอบถามความเป็นอยู่ ข่าวสารต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว รูปภาพ

8)  อื่นๆ (maps.google.com, Thailand-mapguide.com, etc…) จะใช้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลประกอบเพื่อการวางแผนเพิ่มเติมเช่น เส้นทางและแผนที่เดินทาง เป็นต้น

Cyber Tourist ใช้แนวคิดในกระบวนสืบค้นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจกล่าวคือ ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยว Cyber Tourist จะกำหนดความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการจะเดินทางไปสถานที่ใด โดยค้นจากความรู้ที่มีอยู่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นหรือไม่ อย่างไร หรือที่เรียกว่า การสืบค้นข้อมูลภายใน (Internal Information Search) ก่อนหากพบว่ามีข้อมูลยังไม่เพียงพอก็จะใช้หาข้อมูลจากภายนอกหรือการสืบค้นข้อมูลภายนอก (External Information Search) ซึ่งการสืบค้นข้อมูลภายนอกนี้เองเป็นกระบวนซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในการสืบค้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบข้อมูล การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่ต้องการ เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว Cyber Tourist ก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากแหล่งท่องเที่ยวดังแสดงในภาพ

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Dellaert and B.G.C. Haubl, G. “Tourist decision-making and travel destination recommendation systems”. (2006 : 5)

2.     ระหว่างเดินทาง (On-going) วัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการเดินทางในวันต่อไป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อน และญาติพี่น้อง เช่น http://www.facebook.com เป็นต้น

3.     สิ้นสุดการเดินทาง (Post-purchased) วัตถุประสงค์เพื่อติชม แนะนำ และแชร์ประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวในโลกไซเบอร์  ในขั้นตอนนี้ Cyber tourist จะมีการนำเสนอประสบการณ์ที่ได้ท่องเที่ยวมาให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ที่เป็น เว็บไซต์ที่เรียกว่า blog เช่น http://www.blogger.com, http://www.wordpress.com, http://www.blogth.com และ อื่นๆ นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บของธุรกิจที่จะเปิดให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการซึ่งเท่ากับเป็นการเชิญชวน และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาใช้บริการได้อ่านก่อนตัดสินใจอีกด้วย โดยเฉพาะธุรกิจใโรงแรมและที่พัก เช่น http://www.agoda.com เป็นต้น

ข้อดีอย่างหนึ่งคือ Cyber Tourist คือไม่ต้องใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงหรือลดการทำลายทรัพยากรระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือการรับรู้ด้วยประสาททั้ง 5 และการได้สัมผัสกับธรรมชาติในระหว่างการเดินทางที่ไปจริง ซึ่งให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์

>>>>>>>>คุณว่าจริงไหม<<<<<<<<

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s