ไปเยี่ยมชมการถ่ายทอดสดรายการ “มองเมืองเหนือ” ของ สทท.

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้พานักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เรียนวิชา พท 335 นิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว จำนวน 32 คน ไปเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ และด้านการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลของสินค้าท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสินค้าอื่นคือ ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) นักท่องเที่ยวไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสสินค้าได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ดังนั้นสินค้าท้องเที่ยวจึงต้องอาศัยหลักนิเทศศาสตร์เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลข่าวสารทุกวิธีที่จะโน้มน้าว ชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือมาซื้อสินค้านั้นเครื่องมือดังกล่าวอาจใช้ วิทยุ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต

 

ระหว่างรอเพื่อนอยู่ นัดกันไว้ประมาณ 7.00 น. เช้า เพราะจะต้องไปทันดูรายการ มองเมืองเหนือเวลา 8.00 น.-9.00 น.

 

การที่นักศึกษาได้มาเห็นกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์ เบื้องหลังการถ่ายทำ วิธีการทำงานในการสร้างรายการโทรทัศน์ทำให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากสถานีอย่างอบอุ่น และให้นักศึกษาได้ทดลองใช้อุปกรณ์ ทดลองทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว เป็นต้น

 

นักศึกษาได้ทดลองทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว และใช้เครื่องมือในสภาพจริง

 

ดูการทดลองรายการ

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณคณะบุคลากร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานของนักศึกษา และเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ทาง สทท. ยังให้บริการประชาสัมพันธ์ โฆษณากับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้เวลาโฆษณาในราคาพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สนใจก็สามารถติดต่อมาใช้บริการได้ครับ

 

ถึงแม้จะใช้เวลาช่วงสั้นๆ ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงในการทำงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นอีกสาขาวิชาที่เป็นสหวิชาของการท่องเที่ยว และได้เห็นวิธีการทำงาน เรียนรู้จากการนำเอาทฏษฏีสู่การปฏิบัติ แต่ครูก็หวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้และนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นกรอบแนวคิดในการที่จะก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของนาฬิกาที่ช่วยกันผลักดันให้การท่องเที่ยวได้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s